BASES LEGALS DEL SORTEIG TURRIS & HANNUN

0.- Informació prèvia

TURRIS PANEM organitza un sorteig de la mà de Hannun, en la xarxa social Instagram, a través del seu compte d'Instagram de Turris Panem (https://www.instagram.com/turrispanem/) i Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es/), durant dues setmanes i començant el 2 de maig fins al 7 de maig. Es tancarà el 7 de maig  a les 00:00 h. El sorteig es realitzarà en tots dos perfils d'Instagram i no sent una publicació compartida.

El fet de participar en el present concurs atorga a qui el du a terme la condició de Participant i implica l'acceptació de les bases contingudes en el present document (d'ara endavant, “les Bases Legals”). Qualsevol manifestació en sentit contrari, és a dir, de no acceptació d'aquestes Bases Legals, implicarà l'exclusió d'aquest Participant, per la qual cosa es recomana la seva lectura abans de participar.

1.- Entitat organitzadora

L'organització d'aquest sorteig és exclusivitat de Turris Panem S.L. a través del seu compte d'Instagram de Turris Panem (https://www.instagram.com/turrispanem/) i Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es/).

2.- Desvinculació respecte a Instagram

El sorteig no està patrocinat, avalat ni administrat per Instagram, ni associat de cap manera a aquesta plataforma. Instagram queda exonerat de tota responsabilitat i al marge del concurs.

El Participant és conscient que està proporcionant la seva informació a l'empresa Turris Panem S.L. i no a Instagram.

3. - Àmbit territorial

La Promoció té abast a Catalunya i a la Comunitat de Madrid, per la qual cosa podran participar en la mateixa qualsevol persona física i resident legalment de la zona. Podent participar totes aquelles persones majors d'edat que siguin residents legals en aquestes zones territorials esmentades amb anterioritat.

 

4. - Àmbit personal

El present sorteig es dirigeix a tots els usuaris d'Instagram que participin en la publicació durant les dates esmentades anteriorment.

No podran participar en el sorteig:

-      Els menors de 18 anys

-      Els empleats i els seus familiars fins al primer grau de consanguinitat i/o afinitat de Turris Panem.

-      Perfils d’Instagram fraudulents.

Turris Panem S.L. es reserva el dret de comprovar si els perfils participants són aptes per a aconseguir els premis.

5. – Període de vigència

El termini per a poder participar en el concurs s'inicia el 2 de maig de 2023 i finalitzarà a les 00.00 h del dia 7 de maig de 2023.

El període de vigència de la promoció, durant el qual es podrà realitzar les activitats que donen dret a participar en aquesta, comença el dia 2 de maig de 2023 i finalitza el dia 7 de maig de 2023 a les 00.00 h de la nit (hora peninsular espanyola).

Turris Panem S.L. anunciarà l'inici de la promoció a través d'una publicació en el seu perfil d'Instagram Turris.es

6. – Mecànica de participació

A partir del primer dia del concurs i fins a l'últim dia inclòs, els Participants podran participar en el concurs sempre que hagin complert amb les condicions descrites en la publicació.

Per a això, els Participants hauran de realitzar els següents passos, tant si volen participar en el perfil de Turris.es o Turris Panem:

  1. Seguir el compte de Turris Panem (https://www.instagram.com/turrispanem/) si es participa des d’aquest compte o el de Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es/) si es participa des d’aquest altre, amb la seva compta personal d’Instagram.
  2. Donar m’agrada a la publicació.
  3. Comentar quin lot es vol i etiquetar a una persona.

 

Els Participants podran participar les vegades que vulguin sempre que esmentin persones diferents en els comentaris.

7.- Selecció dels guanyadors

El dia 8 de maig se seleccionaran els tres (3) guanyadors a través de l'aplicació app sorteos.

A més de les persones guanyadores, Turris Panem S.L., seleccionarà 5 suplents, per a tots dos comptes d’Instagram, per a evitar que els premis quedin deserts.

Aquestes reserves seran utilitzades si es donés algun dels següents suposats:

-      Que el guanyador no complís amb tots els requisits de participació.

-      Que el guanyador no pogués ser localitzat.

-      Que per qualsevol causa el guanyador no acceptés el premi.

-      Que el guanyador incomplís les prohibicions o incorregués en algun dels supòsits exposats en les presents bases.

 

En cas que els participants guanyadors no compleixin amb tot el que es disposa en les presents bases, o bé que després d'haver intentat contactar amb el guanyador en la forma descrita, aquest no pogués ser localitzat, o que per qualsevol motiu no accepti el premi en el termini indicat, Turris Panem S.L. rebutjarà les seves participacions i procedirà a contactar de la mateixa manera amb el primer reserva triat. En cas que ni el guanyador ni els cinc reserves compleixin amb les presents Bases legals, no puguin ser localitzats o no acceptin el premi, tal com es descriu en la present clàusula, Turris Panem S.L. es reserva el dret a declarar el Premi desert.

 

 

8.- Premi

El participant que quedi conforme amb les presents bases i resulti premiat tindrà dret a obtenir per ordre un lot, segons l'ordre de selecció de l'aplicació de sortejos:

Primer guanyador: LOT 1

Davantal + drap + carrot cake

Segon guanyador: LOT 2

Fusta de tallar + barra Turris + quadrat Turris

Tercera guanyadora: LOT 3

2 tasses + mini magdalenes + trena de xocolata

 

El guanyador haurà de recollir el premi en els obradors de l'àmbit territorial esmentats en la clàusula 3. - Àmbit territorial, amb un límit de 2 setmanes.

Sense limitar en cap mesura l'aplicació de les garanties i drets reconeguts als consumidors en la normativa aplicable, Turris Panem S.L. no es responsabilitzarà de l'ús negligent o il·lícit del Premi per part dels participants.

El Premi objecte de la present Promoció queda subjecta a aquestes bases legals i no serà possible substituir-ho per diners en metàl·lic. El Premi no serà susceptible de canvi, alteració o compensació a petició del participant guanyador de la Promoció. Si un participant guanyador rebutja el Premi, no se li oferirà cap obsequi alternatiu. El Premi serà personal i intransferible. Queda prohibida la venda o comercialització del Premi.

9. - Comunicació dels guanyadors i lliurament del premi

Els guanyadors se sabran el dia 8 de maig (clàusula 5. – Període de vigència) a través d'una història en el compte d'Instagram de Turris Panem i Turri.es i en el mateix post del sorteig.

Així mateix, el compte d'Instagram de Turris Panem (https://www.instagram.com/turrispanem/) i Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es/) contactarà, de manera independent, amb els guanyadors del concurs el mateix dia que s'anunciïn els guanyadors a través de missatge directe.

Així mateix, en aquesta comunicació, el compte d'Instagram de Turris Panem (https://www.instagram.com/turrispanem/) i Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es/) informarà el guanyador de les condicions en què haurà d'acceptar el premi i les gestions que haurà de realitzar.

Els guanyadors hauran de contactar amb el compte d'Instagram de Turris Panem (https://www.instagram.com/turrispanem/) i Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es/) en menys de vint-i-quatre (24) hores des de la primera notificació fefaent per a acceptar el premi i justificar que compleix amb els requisits establerts en les presents bases legals.

Si en aquest termini el guanyador no confirmés ni acceptés el premi, el compte d'Instagram de Turris Panem (https://www.instagram.com/turrispanem/) i Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es/), entendrà la no acceptació d'aquest, perdent el guanyador tot dret a rebre el premi i repetirà el mateix procés amb el suplent que correspongui.

El guanyador haurà de recollir el premi en qualsevol dels obradors esmentats en la clàusula 8. Mai sent el premi enviat per Turris Panem S.L.

10.- Acceptació de bases

El simple fet de participar en aquest sorteig suposa l'acceptació de les presents bases legals.

Turris Panem S.L. podrà, en el cas de detectar un ús fraudulent del sorteig, modificar les presents bases en aquelles disposicions que fossin pertinents per a aconseguir el seu correcte funcionament o fins i tot suspendre el mateix si fos necessari.

Els Participants són conscients que mitjançant la seva participació en el sorteig, els usuaris seguidors del compte d'Instagram de Turris Panem S.L. podran visualitzar el seu nom d'usuari sense que això infringeixi la seva privacitat.

11.- Reserves

Turris Panem S.L. es reserva les següents facultats relatives al desenvolupament i execució del concurs:

Modificar o suspendre el concurs, sempre que concorri causa justificada, i amb el compromís de comunicar amb la suficient antelació les noves bases i/o condicions, o en el seu cas, l'anul·lació definitiva.

Eliminar la inscripció de qualsevol participant del qual evidenciï o sospiti una actuació irregular en el sentit estricte.

Exercitar les accions legals oportunes contra qualsevol intent de danyar de manera deliberada el contingut o funcionament del concurs que sigui considerat il·lícit.

12. - Cessió d'explotació

Els participants i els guanyadors autoritzen i cedeixen els drets necessaris a Turris Panem S.L. perquè publiquin el seu nom, usuari d'Instagram, de manera gratuïta en els perfils de les seves xarxes socials. Amb aquesta autorització, es pretén donar a conèixer el concurs, així com el guanyador i dotar de transparència al concurs.