Bases Legals Obertura Turris Carrer de Paris

1. Empresa organitzadora i finalitat de la promoció.

L’organitzador de la promoció és TURRIS PANEM S.L, amb domicili al C/Aribau 237-241 Entl. 2° 08021 i amb CIF B-64603194 (d’ara endavant, TURRIS PANEM S.L,) garanteix estar en possessió dels premis descrits en les presents bases i manifesta el seu compromís de lliurar-los a qui resulti guanyador.
La finalitat de l’acció és promocionar la marca TURRIS PANEM S.L, a través d’un sorteig.

2. Participació i àmbit territorial.

La participació en la Promoció suposa l’acceptació íntegrament de les presents Bases. Per tant, serà requisit indispensable l’íntegra acceptació de les presents Bases per a poder participar en la Promoció.Dates:
La Promoció començarà el dimarts 21 de febrer a les 9.00h i finalitzarà el diumenge 12 de març a les 23.59 hores (hora peninsular espanyola). En aquest sentit, no es tindran en compte aquelles participacions que es realitzin amb anterioritat o amb posterioritat a les dates assenyalades anteriorment, encara que l’accés per a participar estigués disponible.Participació en la Promoció:
La Promoció té abast a Catalunya, per la qual cosa podran participar en la mateixa qualsevol persona física i resident legalment de la zona. No obstant això, l’entrega del premi només es realitzarà en un dels punts de venda de Turris.
No podran participar en la Promoció les persones que s’indiquen en el Punt 6).

3. Mecànica de la promoció.

Per a participar en la Promoció cal seguir la següent mecànica: registrar-se en el formulari exposat en la pàgna web: veure lloc.

Una vegada finalitzat el període de participació, això és, a partir del diumenge 12 de març de 2023 a les 23.59 hores (hora peninsular espanyola), es procedirà a l’elecció de vint (20) registres que hagin participat correctament, dels quals, els deu (10) primers seràn els guanyadors i els deu (10) següents seran els reserves, en l’ordre de selecció aleatòria en el qual s’hagin obtingut.

4. Premis.

El/s o La/Les guanyadors/es (10) via sorteig seràn guardonats amb el següent premi:

 • Motlle Viena
 • Quadrat Turris
 • Rodó d'Espelta i Ségol
 • Carrot Cake
 • Plumcake de Llimona
 • Snacks de Formatge
 • Bases de pizza
 • Bossa de roba Turris
 

Lliurament dels premis al guanyador:

El nom del guanyador serà publicat el dilluns 13 de març en les xarxa social Instagram de Turris https://www.instagram.com/turrispanem/

En un termini de tres (3) dies des de la seva elecció, TURRIS PANEM S.L es posarà en contacte amb el guanyador a través de les dades facilitades en el formulari de participació, facilitant-li les instruccions a seguir per a obtenir el premi, així com per a sol·licitar l’acceptació d’aquest. El guanyador tindrà un termini màxim de quinze (15) dies naturals per a contestar.

En cas de no obtenir resposta dels guanyadors, els premis passaran directament al primer lloc de reserva segons l’ordre de preferència prèviament establert, i així successivament. El participant és responsable de revisar les dades de contacte que va facilitar en acceptar el premi. Els guanyadors recolliràn el seu premi en el punt de venda seleccionat en un període màxim de trenta (30) dies naturals des de la notificació del seu premi.

Si la participació guanyadora no compleix amb els requisits descrits en les presents bases, es considerarà nul·la i, per tant, es passarà directament al primer lloc de reserva segons l’ordre de preferència prèviament establert, i així successivament.
Els premis són personals i intransferibles.

TURRIS PANEM S.L, es reserva el dret a canviar els premis en cas que no sigui possible, per motius aliens a aquesta, el lliurament d’aquells. En aquest cas, TURRIS PANEM S.L, es compromet al fet que el premi sigui d’iguals o millors característiques a les del premi anunciat i/o al fet que el seu valor econòmic sigui igual o major al del premi anunciat.

Els premis continguts en la present Promoció en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració, compensació o cessió a petició del guanyador.

5. Responsabilitat de l'organitzador.

TURRIS PANEM S.L, no es fa responsable de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les xarxes de telecomunicacions.

TURRIS PANEM S.L, es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, sempre que les mateixes estiguin justificades o no perjudiquin els participants, i es comuniquin a aquests degudament.

TURRIS PANEM S.L, no respondrà dels casos de força major o d’aquells aliens al seu control que poguessin impedir al guanyador el gaudi total o parcial del seu premi. TURRIS PANEM S.L, quedarà exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats.

En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control TURRIS PANEM S.L, i que afecti el normal desenvolupament de la Promoció, facultarà a aquesta a cancel·lar, modificar i/o suspendre la mateixa.

6. Exclusió com a participants

No podran participar en la Promoció, ni resultar guanyadors dels premis:

 1. Els empleats de TURRIS PANEM S.L,
 2. Els empleats de les empreses, agències de publicitat o agències de promocions que hagin col·laborat directament o indirectament en el disseny, desenvolupament i execució de la present Promoció.
 3. Aquelles persones que tinguin relació de parentiu fins a segon grau de les persones incloses en els apartats 1 i 2.
 4. Els cònjuges de totes les persones incloses en els punts 1 i 2.
 

TURRIS PANEM S.L, es reserva el dret de sol·licitar l’acreditació personal fefaent dels participants.

Si un guanyador que opti a algun premi objecte de la present Promoció resultés no complir amb els requisits exigits en les presents bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlids o no donés les dades necessàries que li siguin sol·licitats, entre els quals podrà incloure’s la còpia del seu Document Nacional d’Identitat o similar, aquest no accedirà als premis objecte de la present Promoció.

7. Detecció de participació fraudulenta.

TURRIS PANEM S.L, es reserva el dret d’excloure de la present Promoció a aquells usuaris dels quals sospiti o detecti que hagin participat de qualsevol manera fraudulenta, podent sol·licitar qualsevol classe de documentació per a confirmar o eliminar tota sospita. La falta de lliurament de la documentació sol·licitada comportarà l’eliminació i exclusió immediata del participant de la present Promoció.

TURRIS PANEM S.L, es reserva el dret d’excloure i, per tant, eliminar justificadament a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la Promoció. A tal fi podrà crear un perfil d’Instagram alternatiu en llaures a comprovar que els perfils utilitzats pels participants són reals, com també que pertanyen a una persona física real.

TURRIS PANEM S.L, es reserva el dret d’excloure de la Promoció a aquells participants que utilitzin pràctiques il·legals per a aconseguir el premi com ara *spam, creació de perfils falsos, publicitat fraudulenta, pagament per participar i qualsevol altre que es consideri que altera el bon funcionament de la Promoció i la bona fe en la participació.

8 Protecció de dades de caràcter personal.

D’acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de les dades personals que són facilitats pels participants és la companyia TURRIS PANEM S.L, La FINALITAT DEL TRACTAMENT de les dades facilitades pels participants radica en

1.- La gestió de la seva participació en la present Promoció, com també en el lliurament dels premis per als guanyadors.

Les dades personals que es proporcionin pels participants a TURRIS PANEM S.L, en el marc de la present Promoció, seran incorporats des del moment del seu registre i fins a la seva finalització en un fitxer titularitat de la companyia TURRIS PANEM S.L, per la qual cosa els participants queden informats de manera precisa i inequívoca de l’emmagatzematge i tractament per part de TURRIS PANEM S.L, de les dades personals facilitades.

La informació facilitada pels participants serà tractada i custodiada per TURRIS PANEM S.L, a través de les mesures de seguretat, legalment exigibles, d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat d’aquesta, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades i els possibles riscos als quals estiguin exposats.

Les DADES QUE ES TRACTEN mitjançant la present Promoció són dades identificatives i de contacte. A títol enunciatiu, però no limitatiu: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, adreça postal, etc.

Totes les dades facilitades pels participants hauran de ser veraços i estar actualitzats.
La identitat dels participants i els guanyadors s’acreditarà, si escau, exclusivament per mitjà de documents oficials. En el cas que el participant hagués facilitat dades falses, la seva participació no serà tinguda en compte i quedarà exclòs de la Promoció i de la possibilitat d’optar a cap premi.

Les dades seran CONSERVADES durant el període de temps necessari per a la gestió de la participació en la Promoció. Les dades personals dels participants seran tractats durant el termini que duri la Promoció i, posteriorment, seran conservats durant un termini màxim de tres (3) mesos per si sorgís alguna incidència en aquest període, sent llavors cancel·lats o destruïts.

Les dades dels guanyadors es mantindran durant el termini que sigui necessari per al lliurament i gaudi del premi, així com el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin, en el present cas, a nivell fiscal i tributari.

Transcorregut el termini avantdit, les dades seran cancel·lades o destruïdes.
La LEGITIMACIÓ del tractament de dades té base legal en la gestió per part de TURRIS PANEM S.L, de la Promoció que es durà a terme en la pàgina web de TURRIS PANEM S.L., Instagram i Facebook, per al que s’haurà prestat el corresponent consentiment.

El consentiment prestat podrà ser retirat en tot moment, tal com es disposa en els següents punts.

Atès que existeix l’opció de compartir la Promoció a través de les xarxes socials Instagram i Facebook cada usuari o concursant es responsabilitzarà de la informació que fa pública en el seu/s perfil/és d’Instagram, així com d’aquella informació que fa extensiva als seus amics/contactes/seguidors. Aquesta acció no es considerarà una
acció comercial o publicitària per part de TURRIS PANEM S.L,.

Així mateix, els participants hauran d’haver consentit i autoritzat a TURRIS PANEM S.L, a publicar el seu nom i cognoms a l’hora de realitzar l’acció promocional corresponent de la present Promoció.

Les dades personals facilitades pels participants a TURRIS PANEM S.L, podran ser CEDITS a tercers per a complir amb la finalitat per a la qual es van recollir (per exemple, per al lliurament de premis).

Els participants hauran d’haver prestat el seu exprés consentiment en el moment de recollir-se les dades personals, indicant-se exactament el motiu de la cessió.

9. Legislació i jurisdicció aplicable

Els participants i l’empresa organitzadora accepten que qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació o execució d’aquestes bases se solucionaran de conformitat amb el que s’estableix en la normativa espanyola i quedaran sotmeses a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals que corresponguin per les normes de repartiment processal oportunes.

10. Nul·litat parcial

Si qualsevol de les disposicions de les presents bases de la Promoció fos declarada nul·la, aquesta disposició s’entendrà per no posada i no afectarà, perjudicarà ni invalidarà la resta de les bases de la Promoció, que mantindran la seva vigència i eficàcia. De precisar-se el reemplaçament de la disposició declarada nul·la, TURRIS PANEM S.L, es compromet a reemplaçar-la i comunicar aquesta modificació als participants de la Promoció.