BASES LEGALS DEL SORTEIG “TORNADA A L’ESCOLA” - TURRIS


0.- Informació prèvia

TURRIS PANEM organitza un sorteig de regal de 3 mesos de berenar setmanal a la xarxa social Instagram, començant el 12 de Setembre fins al 26 de Setembre. En concret, la marca farà el mateix concepte de sorteig en els dos comptes a la plataforma d'Instagram de Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es/) i Turris Panem (https://www. instagram.com/turrispanem/?hl=ca), escollint un guanyador per compte a Instagram: un total de dos guanyadors totals (2). Es tancarà el 26 de Setembre a les 15:00 i el premi es podrà recollir a partir del 2 d'octubre i fins al 29 de Desembre.

El fet de participar en aquest concurs atorga a qui el realitza la condició de Participant i implica l'acceptació de les bases contingudes en aquest document (d'ara endavant, les Bases Legals). Qualsevol manifestació en sentit contrari, és a dir, de no acceptació d'aquestes Bases Legals, implicarà l'exclusió del dit Participant, per la qual cosa se'n recomana la lectura abans de participar-hi.

1.- Entidat organitzadora

L'organització d'aquest sorteig és exclusivitat de Turris Panem S.L. a través del vostre compte d'Instagram Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es/) i de Turris Panem (https://www.instagram.com/turrispanem/?hl=es).


2.- Desvinculació amb Instagram

El sorteig no està patrocinat, avalat ni administrat per Instagram, ni associat de cap manera a aquesta plataforma. Instagram queda exonerat de tota responsabilitat i al marge del concurs.

El participant és conscient que està proporcionant la informació a l'empresa Turris Panem i no a Instagram.


3. - Àmbito territorial

El sorteig té àmbit a la Comunitat de Madrid i a la província de Barcelona, ja que el premi serà gaudit a les dues capitals, tenint en compte la localització dels obradors de Turris Panem S.L. Podent així participar totes aquelles persones majors que siguin residents legals a la Comunitat de Madrid i de la província de Barcelona.


4. - Àmbito personal

Aquest sorteig s'adreça a tots els usuaris d'Instagram que participin a les publicacions de Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es/) i de Turris Panem (https://www.instagram.com /turrispanem/?hl=ca) durant les dates esmentades anteriorment.

No podran participar al sorteig:

- Els menors de 18 anys

- Els treballadors i els seus familiars fins al primer grau de consanguinitat i/o afinitat de Turris Panem.

- Perfils d'Instagram fraudulents.

Turris Panem es reserva el dret de comprovar si els perfils participants són aptes per aconseguir els premis.


5. – Període de vigència

El termini per poder participar al concurs s'inicia el 12 de Setembre de 2023 i finalitzarà a les 15:00 h del dia 26 de Setembre de 2023, als dos comptes: Turris.es (https://www.instagram.com/ turris.es/) i Turris Panem (https://www.instagram.com/turrispanem/?hl=ca) El període de vigència de la promoció, durant el qual es podrà realitzar les activitats que donen dret a participar-hi, comença el dia 12 de Setembre de 2023 i finalitza el dia 26 de Setembre de 2023 a les 15:00 h de la nit (hora peninsular espanyola).

Turris Panem S.L. anunciarà l'inici de la promoció a través d'una publicació al perfil de Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es/) i de Turris Panem (https://www.instagram.com/turrispanem /?hl=ca.


6. – Mecànica de participació

A partir del primer dia del sorteig i fins a l'últim dia inclòs, els participants podran unir-se sempre que hagin complert les condicions descrites a la publicació de Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es/) i Turris Panem (https://www.instagram.com/turrispanem/?hl=ca).

Per això, els Participants hauran de:

1. Seguir a @ turrispanem o @turris.es (segons el compte d'Instagram on vulgui participar l'usuari).

2. Donar-li like a la publicació.

3. Etiquetar amb qui compartiria el berenar.

Els Participants podran participar les vegades que vulguin sempre que esmenten persones diferents als comentaris.7.- Selecció dels guanyadors

El dia 26 de Setembre se seleccionarà un (1) guanyador per a Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es/) i un altre (1) guanyador per a Turris Panem (https://www.instagram. com/turrispanem/?hl=es a través de l'aplicació App Sorteos. A més de les persones guanyadores, Turris.es seleccionarà 5 suplents, per a cada compte de Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es /) i Turris Panem (https://www.instagram.com/turrispanem/?hl=es) més, per evitar que els premis quedin deserts.

Aquestes reserves seran utilitzades si es donés algun dels supòsits següents:

- Que el guanyador no complís amb tots els requisits de participació.

- Que el guanyador no pogués ser localitzat.

- Que per qualsevol causa el guanyador no acceptés el premi.

- Que el guanyador incomplís les prohibicions o incorregués en algun dels supòsits exposats en aquestes bases.

En cas que el participant guanyador no compleixi amb tot el que disposen les presents bases, o bé que després d'haver intentat contactar amb el guanyador en la forma descrita, aquest no pogués ser localitzat, o que per qualsevol motiu no accepti el premi al termini indicat, Turris Panem rebutjarà les seves participacions i contactarà de la mateixa manera amb el primer reserva escollit. En cas que ni el guanyador ni els cinc reserves compleixin aquestes Bases legals, no puguin ser localitzats o no acceptin el premi, tal com es descriu en aquesta clàusula, Turris Panem es reserva el dret a declarar el Premi desert.


8.- Premi

El participant que de conformitat amb les presents bases resulti premiat tindrà dret a obtenir 3 mesos de berenars infantils, els quals es dividiran en una sola peça per dia (a recollir de dilluns a divendres) durant 3 mesos (des del 2 d'Octubre de 2023) fins al 29 de Desembre del mateix any).

D'aquesta manera, la recollida es podrà començar a fer a partir del dilluns 2 d'Octubre de 2023 a l'obrador que el participant desitgi, tenint en compte que aquest haurà de ser sempre el mateix (és a dir, no es podrà recollir el premi en diferents obradors ).

Els productes entre els quals el participant podrà escollir seran els següents: 'Mini Magdalenes amb Xocolata', 'Mini magdalenes', 'Turriscao', 'Palmera banyada', 'Trença de xocolata', 'Croissant banyat', 'Croissant de xocolata', Palmera, Croissant de Cereals, Ensaïmada, Magdalena amb Xocolata, Magdalena d' Espelta, Croissant de Mantega, Caragolet, Magdalena d' Espelta Integral Sense Sucre, Magdalena', ‘Panet de Mantega i Xocolata', 'Tableta de Xocolata Blanca', 'Tableta de Xocolata amb Llet', 'Tableta de Xocolata Negra', 'Mini Ensaïmada', 'Mini Croissant de Xocolata', i 'Mini Croissant Normal' .

El premi global està valorat entre uns 100€ i 130€, en funció de les peces que es recullin diàriament (aquestes variaran entre 1,5€ i 2€).

El guanyador, de cada xarxa social, podrà gaudir de dilluns a divendres (amb una recollida diària) una unitat dels productes gratuïts. No poden recollir de manera acumulativa productes que no s'hagin gaudit en setmanes prèvies (per festivitat, per motius personals i altres casuístiques independents a Turris Panem).

Sense limitar en cap mesura l'aplicació de les garanties i els drets reconeguts als consumidors a la normativa aplicable, Turris Panem no es responsabilitzarà de l'ús negligent o il·lícit del Premi per part dels participants.

El Premi objecte de la present promoció queda subjecta a aquestes bases legals i no serà possible substituir-lo per diners en metàl·lic. El premi no serà susceptible de canvi, alteració o compensació a petició del participant guanyador de la promoció. Si un participant guanyador rebutja el premi, no se li oferirà cap obsequi alternatiu. El premi serà personal i intransferible. Queda prohibida la venda o comercialització del premi.


9. - Comunicació dels guanyadors i entrega del premi

Els guanyadors (2) de cada compte se sabran el dia 26 de Setembre (clàusula 5. – Període de vigència) i es comunicaran, a través de la menció de l'usuari, a les stories de (https://www.instagram). com/turris.es/) i Turris Panem (https://www.instagram.com/turrispanem/?hl=ca).

Així mateix, el compte d'Instagram de Turris Panem (https://www.instagram.com/turrispanem/?hl=ca) contactarà amb el guanyador del concurs el mateix dia que s'anunciïn el guanyador a través de missatge directe.

Així mateix, en aquesta comunicació, Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es/) informarà el guanyador de les condicions en què haurà d'acceptar el premi i les gestions que haurà de fer.


Els guanyadors de cada perfil on s'ha realitzat el sorteig, han de contactar amb Turris.es (https://www.instagram.com/turris.es/) i Turris Panem (https://www.instagram.com/turrispanem/ ?hl=ca) en menys de vint-i-quatre (24) hores des de la primera notificació fefaent per acceptar el premi i justificar que compleix els requisits establerts en aquestes bases legals.

Si en aquest termini el guanyador no confirmés ni acceptés el premi, Turris.es entendrà la no acceptació del mateix, perdent el guanyador tot dret a rebre el premi i repetirà el mateix procés amb el suplent que correspongui.

El guanyador haurà de recollir el premi en un dels dos obradors esmentats a la clàusula 8. Mai sent el premi enviat per Turris Panem.


10.- Acceptació de les bases

El fet de participar en aquest sorteig suposa l'acceptació de les presents bases legals.

Turris Panem podrà, en cas de detectar un ús fraudulent del sorteig, modificar les presents bases en aquelles disposicions que fossin pertinents per aconseguir el seu funcionament correcte o fins i tot suspendre'l si fos necessari.

Els Participants són conscients que mitjançant la seva participació al sorteig, els usuaris seguidors del compte d'Instagram de Turris Panem podran visualitzar el seu nom d'usuari sense que això infringeixi la seva privadesa.


11.- Reserves

Turris Panem es reserva les facultats següents relatives al desenvolupament i execució del concurs:

Modificar o suspendre el concurs, sempre que hi concorri causa justificada, i amb el compromís de comunicar amb la suficient antelació les noves bases i/o condicions, o si escau, l'anul·lació definitiva.

Eliminar la inscripció de qualsevol participant de qui evidenciï o sospiti una actuació irregular en el sentit estricte.

Exercitar les accions legals oportunes contra qualsevol intent de danyar de manera deliberada el contingut o funcionament del concurs que sigui considerat il·lícit.12. - Cessió d’explotació

Els participants i el guanyador autoritzen i cedeixen els drets necessaris a Turris Panem perquè publiquin el seu nom, usuari d'Instagram, de forma gratuïta als perfils de les seves xarxes socials. Amb aquesta autorització, es pretén donar a conèixer el concurs, així com el guanyador i dotar de transparència el concurs